****     تار نما هنری ، ادبی ، فرهنگی و آموزشی هرات باستان     ****
Home Music Photo Contact

زندگی نامه ها
آفاق هروی ابن حســـام ابوبکر جامی
احمد ظاهر احمد شاه مسعود امان الله خان
امیر حسینی احمد علی کهزاد استاد امیر محمد
امیر علیشیر نوایی ببرک کارمل بی بی اتونی
خواجه عبدالله انصاری حفیظ الله امین میرزا ارشد هروی
علـــی حافظ عبدالاحد مومند عایشه درانی
بدیع الزمان میرزا بایسنغر میرزا بیجه منجمه
خواجه شهاب بیانی ابولمعانی بیدل استاد بیتاب
استاد کمال الدین بهزاد بی بی سمنبو براتعلی فــدایی
داکتر سلامت شیفته عبدالشکور فکوری داکتر نجیب الله
ظهیر فاریابی امام فخر رازی سلطان حسین بایقرا
ابو نصر فارابی گوهر شاد بیگم میر غلام محمد غبار
عشقــــری حاجی اسماعیل {سیاه} حیـــاتی
حجــــابی عبدالواسیع جبلی فیض محمد کاتب {هزاره}
خـانم پـروین امیر حبیب الله کلکانی سلطان محمد خندان
عبدالخالق استاد پیر زاده هروی محجوبه هــروی
استاد محمد علی عطار مهری هروی شاهرخ تیموری
ملکــه ثـریـا میــرک نقـاش  
برگشت به صفحه اصلی
 

Copyright © 2013 All Rights Reserved. Herat Bastan

tpayman@gmail.com